بار الهی

انگار سالهاست که دلم گرفته
سالهاست که در پیچش جاده های زندگی جا مانده ام
وقتی از عمق وجودم فریاد میزنم پژواک صدایم مرا به خودم باز می گرداند
و تازه میفهمم که باوری برای شنیدن نیست
عابران با سرعت تمام از کنارت می گذرند و حتی واجی از صدایت را حس نمی کنند
شاید آنها پیدا کردند و مجالی برای ایستادن ندارند
تنها اوست که مرا میشنود
می بیند
و بر کرده ام آگاه است
بار الهی
باوری بده که آنگونه سخن بگویم که میشنوند ، یقین دارند...
بار الهی
همتی بده که پیدا کنم گم کرده ام را
تو می شنوی
تو مثل دیگران بی تفاوت نمی گذری
تو دانی که بر من چه گذشته و چه می گذرد
در این سکوت تنهایی تنها رهایم مکننويسنده : آيداTick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ